DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Documentació i Administració Sanitaria

“EXPERTS EN COACHING EMPRESARIAL I LIDERATGE TECNOLÒGIC”

 

Definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió pacients i gestió administrativa en centres sanitaris.


DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA

OBJECTIUS

La competència general d’aquest títol consisteix a definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extreure i registrar dades, codificar-les i validar la informació, de manera que es garanteixi el compliment de la normativa. També es preten intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

ACCÉS ALS CICLES DE CFGS

 • Tenir títol de batxillerat.
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

CONTINUÏTAT

• Altres Cicles Formatius de Grau Superior Sanitat.
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic/a auxiliar de farmàcia.
 • Tècnic superior en documentació sanitària.
 • Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària (CIM-9 i CIM-10).
 • Responsable tècnic d’arxius d’històries clíniques.
 • Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari.
 • Responsable tècnic de sistemes d’informació assistencial sanitària.
 • Responsable tècnic d’avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.
 • Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics.
 • Responsable d’administració d’unitats, departament o centres sanitaris.
 • Assistent d’equips d’investigació biomèdica.
 • Secretari/a de serveis sanitaris.

QUÈ OFERIM

 • Orientació professional, tant per a la inserció al mercat laboral com per donar continuïtat als estudis.
 • Borsa de treball.
 • Semi-presencialitat per motius laborals (pendent d’aprovació).
 • Orientació sobre les beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a ensenyaments pos-obligatoris no universitaris.
 • Tutories personalitzades.

HORARI

1r curs 
De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h

2n curs 
De dilluns a divendres de 15.00 a 20.30 h

DURADA DELS ESTUDIS

2 cursos acadèmics
2000 h

ACREDITACIÓ

Tècnic/a superior en documentació i administració sanitàries (RD 768/2014, de 12 de setembre).

EMPRESES COL·LABORADORES

Els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT).

 

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITARIA


CONTINGUTS

1r CURS

 • Gestió de pacients
 • Terminologia clínica i patologia
 • Extracció de diagnòstics i procediments
 • Arxius i documentació sanitaris
 • Sistemes d’informació i classificació sanitaris
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • FCT * En clíniques privades, CAP i àmbit hospitalari
 • Formació i orientació laboral

* Les pràctiques es poden iniciar al segon trimestre de primer curs. Possibilitat d’exempcions en funció de l’experiència laboral

2n CURS

 • Codificació sanitària
 • Atenció psicosocial al pacient/usuari
 • Validació i explotació de dades
 • Gestió administrativa sanitària
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès
 • Projecte de documentació i administració sanitària
 • FCT* En clíniques privades, CAP i àmbit hospitalari
 • Coaching empresarial & #Itleaderproject Montserrat

* Les pràctiques es poden iniciar al segon trimestre de primer curs. Possibilitat d’exempcions en funció de l’experiència laboral

 

ALTRES

AULA TÈCNICA

Àmpliament dotada per a l’elaboració, gestió i codificació de tot tipus de dades, arxius i informació. Plataforma pròpia de gestió de dades, procés de documentació interna i recursos per pràctiques reals amb casos verídics totalment anònims segons (LOPD).

JOB EXPERIENCE #ITLEADERPROJECT

Capacitat de generar, extreure, classificar i codificar dades reals per crear i actualitzar les possibles bases de dades del centre dins el projecte de creació de programari propi per documentació i administració sanitària.

SEMINARIS I VISITES

Amb professionals de l’àmbit de la documentació centrat en conèixer i dominar el CIM-10 i visites a CAP, HOSPITALS, CLÍNIQUES,…

PROJECTE INTERNACIONAL ERASMUS+

Participació al projecte Erasmus+ (beca de fons europeu) per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius.

PROJECTE SETMANA DE LA SALUT

Activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari.

DEA

Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació.

 

DESCARREGAT FITXA DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITARIADescarregat fitxa Documentació i Administració Sanitària

 

SOL·LICITUD INFORMACIÓ

*D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, les dades personals recollides en aquest formulari seran utilitzades exclusivament pel col·legi, que es compromet a mantenir-ne la privacitat.

*De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, los datos personales recogidos en este formulario serán utilizados exclusivamente por el colegio, que se compromete a mantener su privacidad.