Ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO)

 

Participants en el procés i requisits d’edat

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:
– accedir al primer curs del segon cicle d’educació infantil,
– per ser admès/esa per primera vegada en un centre determinat per a un curs del segon cicle d’educació infantil, d’educació primària o d’ESO.

Educació Infantil (P3): s’hi poden matricular els infants que compleixen els 3 anys durant l’any 2019 i els més grans als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu quan l’informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic així ho aconsella, o bé si han fet una retenció a la llar d’infants.

Educació Primària: s’hi poden matricular els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any 2019 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.

Educació Secundària Obligatòria (ESO): s’hi poden matricular els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2019 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació, un cop enviades les dades, cal imprimir i signar la sol·licitud i, acompanyada de la documentació acreditativa corresponent, s’ha de presentar dins el termini establert al centre de primera opció o a les oficines municipals d’escolarització.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a.

Calendari
 • 27 de març de 2019 Oferta inicial de places escolars
 • del 29 de març al 9 d’abril de 2019 Presentació de sol·licituds
 • fins al 10 d’abril de 2019 Presentació de documentació
 • 26 d’abril de 2019 Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • del 29 d’abril al 3 de maig de 2019 Presentació de reclamacions
 • 8 de maig de 2019 Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
 • 9 de maig de 2019, a les 11 h Sorteig del número de desempat
 • 14 de maig de 2019 Llista ordenada definitiva
 • del 30 de maig al 3 de juny de 2019 Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici)
 • 12 de juny de 2019 Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019 ü Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
Matrícula
 • del 20 al 26 de juny de 2019 Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO
 • del 27 de juny al 3 de juliol de 2019 Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO
 • 1 d’octubre de 2019 Es publica la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió

 

DOCUMENTS PREINSCRIPCIÓ

Document Sol·licitud de preinscripció CATALÀDocument Sol·licitud de preinscripció CATALÀ

 

Documento Solicitud de Preinscripción CASTELLANO

Documento Solicitud de Preinscripción CASTELLANO