Preinscripció 2017-2018

 • Informació General

  La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

  Per fer la preinscripció cal:

  ◦ conèixer el calendari de tot el procés,
  ◦ consultar els centres i l’oferta de places escolars,
  ◦ conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los,
  ◦ presentar la sol·licitud i la documentació en el terminis establerts.

  Les sol·licituds s’ordenen a partir de l’aplicació dels criteris de prioritat.

  Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres i si té mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

  Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s’estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

 • Dates de la preinscripció del curs 2017-2018

  Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

  • Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017
  • Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
  • Presentació de la documentació al centre: fins al 7 d’abril de 2017
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
  • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
  • Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
  • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
  • Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
  • Llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny de 2017
  Matrícula
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 12 al 16 de juny de 2017
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO (o alumnes amb plaça assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 26 al 30 de juny de 2017
  • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

  La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 15 de setembre de 2017.

 • Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

  Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

  1. Criteris generals
  ◦ Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  ◦ Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  ▪ Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  ▪ Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  ▪ Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  ▪ A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  ◦ Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  ◦ Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  ◦ En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

  2. Criteris complementaris
  ◦ Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  ◦ Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  ◦ Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

  3. Criteris específics de prioritat
  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es faran públics en aquesta pàgina, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.

  Per a la resta d’ensenyaments postobligatoris

  Per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.