Quina documentació s’ha de portar per a la preinscripció?

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a, guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del seu país d’origen.

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI to i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.

 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut. De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

 • Padró de l’Ajuntament si l’adreça del DNI no coincideix amb la de la sol·licitud.

 • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

  Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

  La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 • Sol·licitud de preinscripció

  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

  El formulari de sol·licitud i la documentació s’ha de presentar en el centre demanat en primer lloc; també es pot presentar a l’oficina municipal d’escolarització del municipi on està ubicat el centre demanat en primer lloc i, si no n’hi ha, a l’ajuntament corresponent, i als serveis territorials o les oficines territorials del Departament d’Ensenyament.

  En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l’alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador als serveis territorials del Departament, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

  Descarregar sol·licitud de preinscripció curs 2018-2019