Project Description

FARMÀCIA i PARAFARMÀCIA

Àrea Sanitat

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

FARMÀCIA i PARAFARMÀCIA

EXPERTS EN SALES MANAGEMENT I LIDERATGE TECNOLÒGIC

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 • Laboratori – Àmpliament dotat per a l´elaboració de tot tipus de fórmules magistrals i preparats oficinals.
 • Aula taller de farmàcia
  ales management(tècniques de venda) de productes de farmàcia i parafarmàcia amb mostrador de venda i els programes informàtics específics (gestió de magatzem i dispensació de productes).
  Ordinadors personals dotats dels programes per a la gestió de l’oficina de farmàcia IOFWin i Farmatic Windows, així com altres programes útils per a la gestió de l’oficina de farmàcia, com és ara el BotPlus.
 • Pràctiques d’aparadorisme – Pràctiques d’aparadorisme de productes de parafarmàcia, amb suport del Departament de Màrqueting i Publicitat per a escenificacions reals.
 • Simulació d’SPD – (Servei Personalitzat de Dosificació) i realització de fórmules magistrals en el laboratori (cremes, càpsules, pólvores…).
 • Seminaris – Amb professionals de l’àmbit de la fitoteràpia, l’homeopatia, la cosmètica,…
 • Visites – A Fires de Farmàcia, farmàcia hospitalària, empreses distribuïdores farmacèutiques i a parafarmàcia.
 • Eina de Comunicació – El programa es desenvoluparà en llengua anglesa (40% del total) amb el mètode AICLE. S’aplicarà una segona llengua estrangera (alemany i/o francès), per tal de potenciar el programa Erasmus+.
 • Projecte Internacional ERASMUS+ – Participació en el projecte Erasmus+ per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius amb una beca de fons europea.
 • Projecte Setmana de la salut – Activitats específiques realitzades al centre per la dinamització del coneixement sanitari. Entre d’altres, destaquem la realització de tallers de productes de fotoprotecció i creació de farmacioles per a nens d’infantil i  primària, visites de comercials de productes parfarmacèutics i el taller de comercialització amb l’alumnat de màrqueting i publicitat.
 • DEA  – Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació.

Acreditació

Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia (Decret 123/2012, de 9 d’octubre).

Empreses col·laboradores

On el nostre alumnat pot realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT).

Objectius

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, a realitzar la venda de productes parafarmacèutics fomentant la promoció de la salut, executar tasques administratives i de control de magatzem, i complir amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Accés als cicles de CFGS

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Continuïtat

 • Altres cicles formatius de grau mitjà.
 • Batxillerat (Escola La Salut de Sabadell). Plaça reservada.
 • Cicles Formatius de Grau Superior afins:
  • CFGS Documentació i Administració Sanitària.
  • CFGS Màrqueting i Publicitat.

Sortides professionals

 • Tècnic/a auxiliar de farmàcia.
 • Tècnic/a magatzem de medicaments.
 • Tècnic/a en una farmàcia hospitalària.
 • Tècnic/a en un establiment de parafarmàcia.

Horari

1r curs 
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h
o
De dilluns a divendres de 15.00 a 21.30 h

2n curs 
DUAL
dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h
o
dos dies a la setmana de 15.00 a 21.30 h

NO DUAL
tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h
o
tres dies a la setmana de 15.00 a 21.30 h

Durada dels estudis

2 cursos acadèmics
A partir de 2n possibilitat de fer hores de formació en DUAL

DUAL:
1.336 h al centre
96 h FCT en empreses del sector (període de vacances escolars)
882 h formació DUAL al centre de treball

NO DUAL:
1.584 h al centre
416 h FCT en empreses del sector

Continguts

1r CURS

 • Oficina de farmàcia / Pharmacy
 • Dispensació de productes farmacèutics / Dispensing of pharmaceutical products
 • Dispensació de productes parafarmacèutics / Dispensing of parapharmacy products
 • Promoció de la salut / Health promotion
 • Disposició i venda de producte / Retail pharmacy practices
 • Operacions bàsiques de laboratori / Basic laboratory techniques
 • Primers auxilis / First aid skills
 • Anatomofisiologia i patologies bàsiques / Basic anatomy, pshysiology and pathology
 • Formació i orientació laboral / Work guidance and training
 • Empresa i iniciativa emprenedora / Entrepreneurship and enterprise
 • Formació en centres de treball / Workplace training


2n CURS

 • Dispensació de productes farmacèutics / Dispensing of pharmaceutical products
 • Dispensació de productes parafarmacèutics / Dispensing of parapharmacy products
 • Promoció de la salut / Health promotion
 • Síntesi / Research project
 • Formació en centres de treball / Workplace training
 • Formulació magistral / Pharmacy compounding
 • Tècniques de venda & #Itleaderproject Montserrat / Sales management  & #Itleaderproject Montserrat
 • Anglès tècnic / Technical English
 • Alemany i/o Francès tècnic / Technical French / Technical German

DESCARREGAT FITXA FARMÀCIA i PARAFARMÀCIADescarregat fitxa farmàcia i parafarmàcia

Demana més informació. Prepara’t per al futur

+100 anys amb experiències i lideratge educatiu.

Nom i Cognoms*
Email*
Telèfon*
Missatge
La meva consulta és referent:
Des de l‘equip directiu i administratiu de l’escola Montserrat li agraïm la confiança que ha dipositat en nosaltres.
Recordi que pot trucar al telèfon 935.888.071 si té alguna consulta urgent o ens pot visitar a les nostres oficines del Carrer Cervantes, 77 de Rubí. (dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 18.00 h).

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.

He llegit i accepto la Política de privacitat