Project Description

MÀRQUETING i PUBLICITAT

ÀREA ADMINISTRACIÓ I EMPRESES

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

MÀRQUETING I PUBLICITAT

EXPERTS EN COACHING EMPRESARIAL I LIDERATGE TECNOLÒGIC

La competència general d’aquest títol consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publi-promocionals necessaris.

 • Job experience #ITLEADERPROJECT – Capacitat de generar, dissenyar, crear, projectar i comercialitzar qualsevol proposta de mercat vinculada amb els projectes transversals que proposa el centre amb l’ús de les tecnologies.
 • Seminaris i visites – A fires, congressos, empreses i àmbit universitari per conèixer de primera mà els canvis constants del màrqueting comercial (online/offline).
 • Eina de comunicació – El programa es desenvoluparà en llengua anglesa (40% del total) amb el mètode AICLE. S’ensenyarà una segona llengua estrangera (alemany i/o francès). L’aprenentatge d’idiomes estrangers es fomenta amb el programa Erasmus+.
 • Projecte internacional ERASMUS+ – Participació al projecte Erasmus+ (beca de fons europea) per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius.
 • Projecte saló de l’ensenyament – Activitats específiques realitzades al centre per dinamitzar els estudis i l’oferta educativa de la Fundació en el Saló de l’Ensenyament.

Acreditació

Tècnic superior en Màrqueting i publicitat (RD 1571/2011, de 4 de novembre).

Empreses col·laboradores

On els nostres alumnes hi poden realitzar el crèdit de Formació en Centres de Treball (FCT).

Objectius

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i per promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats. També es treballa l’elaboració dels materials publicitaris i promocionals i necessaris.

Accés als cicles de CFGS

 • Tenir títol de batxillerat.
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir 19 anys complerts o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat

 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi univesitari oficial de grau.
 • Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

 • Assistent del cap de producte.
 • Tècnic de màrqueting.
 • Tècnic en publicitat.
 • Tècnic en relacions públiques.
 • Organitzador o organitzadora d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 • Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
 • Controlador d’emissió en mitjans de comunicació.
 • Tècnic en estudis de mercat i opinió pública.
 • Tècnic en treballs de camp.
 • Inspector o inspectora d’enquestadors.
 • Agent d’enquestes i censos.
 • Codificador de dades per a investigacions de mercats.
 • Responsable de promocions punt de venda;
 • Especialista en implantació d’espais comercials.

Què oferim

 • Orientació professional, tant per a la inserció al mercat laboral com per donar continuïtat als estudis.
 • Borsa de treball.
 • Semi-presencialitat per motius laborals (pendent d’aprovació).
 • Orientació sobre les beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a ensenyaments post-obligatoris no universitaris.
 • Tutories personalitzades.

Horari

1r curs 
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

2n curs 
DUAL
dos dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

NO DUAL
tres dies a la setmana de 8.00 a 14.30 h

Durada dels estudis

2 cursos acadèmics
A partir de 2n possibilitat de fer hores de formació en DUAL

DUAL:
1.340 h al centre
96 h FCT en empreses del sector (període de vacances escolars)
874 h formació DUAL al centre de treball

NO DUAL: 
1.584 h al centre
416 h FCT en empreses del sector

Continguts

1r CURS

 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari
 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa
 • Investigació Comercial
 • Llançament de Productes i Serveis
 • Mitjans i Suports de Comunicació
 • Polítiques de Màrqueting
 • Anglès
 • Formació i Orientació Laboral
 • Formació en Centres de Treball


2n CURS

 • Disseny i Elaboració de Material de Comunicació
 • Treball de Camp en la Investigació Comercial
 • Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments de Màrqueting
 • Màrqueting Digital
 • Coaching empresarial & #Itleaderproject Montserrat
 • Anglès tècnic
 • Alemany-Francès tècnic
 • Projecte de Màrqueting i Publicitat
 • Formació en Centres de Treball

DESCARREGAT FITXA MÀRQUETING I PUBLICITATDescarregat fitxa màrqueting i publicitat

Demana més informació. Prepara’t per al futur

+100 anys amb experiències i lideratge educatiu.

Nom i Cognoms*
Email*
Telèfon*
Missatge
La meva consulta és referent:
Des de l‘equip directiu i administratiu de l’escola Montserrat li agraïm la confiança que ha dipositat en nosaltres.
Recordi que pot trucar al telèfon 935.888.071 si té alguna consulta urgent o ens pot visitar a les nostres oficines del Carrer Cervantes, 77 de Rubí. (dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 18.00 h).

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a l'escola Mare de Déu de Montserrat de Rubí, carrer Cervantes, 77 de Rubí.

He llegit i accepto la Política de privacitat